Πληροφορίες για τον Συγγραφέα


Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση, πρέπει να είναι πρωτότυπες και συναφείς με τις θεματικές περιοχές του, και να μην έχουν δημοσιευθεί, παρουσιαστεί ή ανακοινωθεί σε οποιοδήποτε περιοδικό ή συνέδριο. Κάθε υποβληθείσα εργασία θα κρίνεται από κριτές.

Η κρίση είναι «τυφλή» (double blinded), δηλαδή ούτε ο συγγραφέας θα κοινοποιείται στους κριτές, αλλά ούτε οι κριτές θα κοινοποιούνται στους συγγραφείς. Τα σχόλια των κριτών προωθούνται προς την επιτροπή του περιοδικού και στον συγγραφέα.

Εφόσον η εργασία γίνει αποδεκτή, τότε ο συγγραφέας θα πρέπει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να ενσωματώσει τις αλλαγές που ζητήθηκαν από τους κριτές, να μορφοποιήσει την εργασία σύμφωνα με το υπόδειγμα του περιοδικού και να το αποστείλει προς έκδοση.
Εφόσον απαιτηθεί από τους κριτές να επαναληφθεί η διαδικασία κρίσης προκειμένου να γίνει δεκτή η εργασία, τότε ο συγγραφέας θα πρέπει να δηλώσει αν συμφωνεί, ειδάλλως να αποσύρει την υποβληθείσα εργασία.

Κάθε εργασία που υποβάλλεται θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό, σε περίπτωση που έχει παρουσιαστεί παρόμοια εργασία σε περιοδικό ή συνέδριο, θα πρέπει αποδεδειγμένα (με δήλωση του συγγραφέα) να περιλαμβάνει τουλάχιστον 30% νέο υλικό (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων).

Σε περίπτωση που μια εργασία γίνει δεκτή, ο συγγραφέας εκχωρεί το δικαίωμα στο περιοδικό για χρήση του όπως αυτό κρίνει.

Σε κάθε περίπτωση, εργασίες ή δραστηριότητες οι οποίες προσβάλλουν τον άνθρωπο καθοιονδήποτε τρόπο, δεν είναι αποδεκτές. Το περιοδικό επιφυλάσσεται να διαμορφώσει τον κανονισμό, προκειμένου να διαφυλάττει τα συμφέροντα του περιοδικού, των επιτροπών του, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της επιστημονικής/εκπαιδευτικής κοινότητας. Κάθε άποψη συγγραφέα είναι προσωπική και δεν αποτελεί θέση του περιοδικού.