Τεύχος 1 (03/2018)

Υπολογιστική Σκέψη, Επιστημολογία των Μηχανικών και Υπολογιστική Παιδαγωγική: Μια πρόταση εισαγωγής του STEM στην εκπαίδευση.

Σαράντος Ψυχάρης, Ευαγγελία Κοτζαμπασάκη, Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Συναισθηματική Νοημοσύνη και Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση: Διερεύνηση του ρυθμιστικού ρόλου του φύλου.

Βίντου Αουρέλα

Διερευνώντας τις μορφές των Γαλαξιών: Μια διδακτική πρόταση με τη μορφή διαθεματικού Project

Σεραφείμ Σπανός,Απόστολος Ξενάκης,Χρίστος Ξενάκης

Η εννοιοκεντρική προσέγγιση της ύλης: διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Ιστορίας

Ελένη Καραμανώλη

Το σχολείο που ονειρεύομαι: μια διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών μέσα από την τέχνη

Ντέκα Ελένη, Μπράιλας Αλέξιος

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού αντικειμένου στο λογισμικό Logger Pro προς χρήση στην Εκπαιδευτική Διαδικασία με Προσέγγιση STEM

Πολύδωρος Σταυρόπουλος Κωνσταντίνα Σταυροπούλου

Διερευνητική Διδακτική Πρόταση Αξιοποίησης Επι-στημονικών Δεδομένων στα πλαίσια του STEM: Η Περίπτωση Παραγωγής και Ανίχνευσης Βαρυτικών Κυμάτων

Χ.Θ. Ξενάκης, Α.Χ. Ξενάκης