Υπόδειγμα μορφοποίησης εργασίας

Έκταση κειμένου

 • Κυρίως κείμενο: 4.000 – 5.500 λέξεις
 • Περίληψη στη γλώσσα συγγραφής: 150 – 250 λέξεις
 • Περίληψη γλώσσα Αγγλικά: 150 – 250 λέξεις
 • Λέξεις κλειδιά: 5-9 λέξεις

Μορφοποίηση σελίδας

 • Word
 • Μέγεθος σελίδας: Α4
 • Προσανατολισμός: κάθετος
 • Περιθώρια: κανονικά (2 εκ. αριστερά, 2 εκ.  δεξιά, 2 εκ.  επάνω, 2 εκ.  κάτω)

Τίτλος εργασίας

 • Γραμματοσειρά: Verdana 16
 • Μορφή: Έντονα γράμματα (μπλε  (R=23  G=54 B=93)
 • Πριν υπάρχει 2 κενές γραμμές και μετά υπάρχει 1 κενή γραμμή (Verdana 16)

Στοιχεία συγγραφέα

 • Γραμματοσειρά: Κανονική γραφή (Verdana 9)
 • Μορφή: Μαύρο (Verdana 9)
 • Στοιχεία συγγραφέα (όνομα, επίθετο, ιδιότητα, Ιδρυμα, email)
 • Μετά 2 κενές γραμμές (Verdana 16)

Μορφοποίηση κειμένου

 • Στήλες κειμένου: 2,  Πλάτος κειμένου: 8, Κενο:1
 • Γραμματοσειρά: Verdana 8
 • Διάστιχο: Μονό
 • Διάστημα πριν και μετά: 0
 • Εσοχή: πρώτη γραμμή (0,25 εκ.) από δεύτερη παράγραφο και μετά
 • Στοίχιση: πλήρης

Επικεφαλίδες

 • Μορφή: Έντονα γράμματα (μπλε  (R=54  G=95 B=145)
 • Πριν και μετά υπάρχει 1 κενή γραμμή
 • Τίτλοι πινάκων (προηγούνται του διαγράμματος, πλήρης στοίχιση, κενή γραμμή πριν και μετά).
 • Τίτλοι διαγραμμάτων (προηγούνται του διαγράμματος, πλήρης στοίχιση, κενή γραμμή πριν και μετά).

Αρίθμηση κεφαλαίων, πινάκων, διαγραμμάτων, εικόνων κ.λπ.

 • Η αρίθμηση πινάκων συνεχόμενη.   (Η λέξη Πίνακας Έντονα γράμματα (μπλε  (R=54  G=95 B=145), ο τίτλος του πίνακα με έντονη μαύρη γραφή, Verdana 8).
 • Η αρίθμηση διαγραμμάτων συνεχόμενη (Η λέξη Διάγραμμα Έντονα γράμματα (μπλε  (R=54  G=95 B=145), ο τίτλος του διαγράμματος με έντονη μαύρη γραφή, Verdana 8).
 • Η αρίθμηση των σχημάτων ή εικόνων συνεχόμενη (Η λέξη Σχήμα ή εικόνα, Έντονα γράμματα (μπλε  (R=54  G=95 B=145), ο τίτλος του σχήαμτος ή της εικόνας με έντονη μαύρη γραφή, Verdana 8).
 • Το περιεχόμενο των πινάκων με κανονική γραφή, Arial 8

Μορφή βιβλιογραφικών παραπομπών 

 • Πρότυπο APA

Το template συγγραφής εργασίας είναι το ακόλουθο : Υπόδειγμα-Διαμόρφωσης

Παρακαλείστε όπως υποβάλετε την τελική μορφή της εργασίας σας στο:  seri.cs.uth@gmail.com με κοινοποίηση (cc) στους: apostolis.xenakis@gmail.com και kkalovr@gmail.com